โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพีรพงษ์ แป้นเปีย
ครู คศ.2

นายสมบูรณ์ วสุรัต
ครูผู้ช่วย

นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง
พนักงานราชการ