โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรนุช สิทธิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ