โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูลโภค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุดม พิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ