โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

องค์กรแห่งคุณภาพ ชุมชนร่วมสืบสาน
ก้าวสู่มาตรฐานสากล