โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร เชื้อแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์
ครู

นายชนพล รุจิขวัญ
ครู

นายธีรวุฒิ กล่อมจิตร์
ครูผู้ช่วย