โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร มณีเนตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์
ครู