โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู่3 ถนนพระจอมเกล้า  ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ 0-3526-1077
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีระพล พรหมเจียม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำเนียง ไวยทิพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน์ ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาววันทนีย์ เมืองขุนรอง
ครูผู้ช่วย