ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกพร มณีเนตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-